Advertisement
Praca
Gazetapraca.pl
Wiadomo?ci z rynku pracy

Gazeta.pl
 • Warsztaty RODO w HR, 24.05.2018, Warszawa
  Dzia?y HR w zgodzie z nowymi regulacjami

 • Learning ecosystem, czyli przysz?o?? e-learningu
  Temat budowania ?rodowiska pracy z wykorzystaniem technologii cyfrowych staje si? coraz bardziej gor?cy. Ju? nie tylko e-learning, ale budowanie ca?ego ekosystemu rozwojowego opartego o ró?nego rodzaju aplikacje jest wyzwaniem dla nowoczesnych dzia?ów L&D w dzisiejszych organizacjach. Podczas kwietniowej konferencji e-Learning Fusion (ELF2018) zostan? poruszone tematy zwi?zane z przysz?o?ci? rynku cyfrowego nauczania. Jak stworzy? cyfrowe ?rodowisko uczenia si?, jak przekroczy? granice tradycyjnego my?lenia o e-learningu, co b?dzie mia?o warto?? i sens.

 • CV w bran?y agro - poka?, co umiesz!
  Do ?ask powracaj? zootechnicy, rolnicy i handlowcy w bran?y rolnej. Gospodarstwo to ju? nie malutki teren stworzony dla w?asnych potrzeb, to ?wietnie prosperuj?ce i przynosz?ce zyski przedsi?biorstwo. Praca w sferze agro to dla wielu kandydatów. spe?nienie marze? i ambicji. Jak
  zatem stworzy? CV, które zach?ci pracodawc??

 • Nowy gracz na rynku E-Commerce? Powalczy z najwi?kszymi. Znajdziesz w nim oferty pracy czynieruchomo?ci, wkrótce tak?e dokonasz zakupów
  OKENO.pl to start-up za?o?ony w drugiej po?owie 2017 roku. Jego g?ównym celem jest stworzenie platformy og?oszeniowo - handlowej o zasi?gu ogólnopolskim, b?d?cej w za?o?eniu alternatyw? dla U?ytkowników, którzy do tej pory byli skazani na wspó?prac? z portalami p?atnymi typu OLX czy Allegro.

 • Szukasz pracy? W tych miastach i regionach Polski znajdziesz j? najszybciej
  Wed?ug badania Confidence Index przeprowadzonego przez Michael Page a? 57,7 proc. respondentów z Polski deklaruje, ?e jest w stanie znale?? now? prac? w okresie krótszym ni? 3 miesi?ce. Co ciekawe, najwi?cej optymistów pod tym wzgl?dem jest w Krakowie, bo a? 66,7 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalaz?y si? Wroc?aw, region ?l?ska oraz Warszawa.

 • Ukrai?cy wydadz? na ?wi?ta 154 z?. Polacy pi?? razy wi?cej
  Na tegoroczne ?wi?ta Bo?ego Narodzenia Polacy wydadz? na zakupy spo?ywcze i prezenty ?rednio 882 z?. W tym samym czasie Ukrai?cy przeznacz? na ten cel 154 z? (1196 hrywien) - wynika z danych Research & Branding Group. Porównuj?c planowane wydatki ?wi?teczne do ?redniego wynagrodzenia okazuje si?, ?e Polacy s? bardziej rozrzutni. Na ?wi?ta wydajemy jedn? czwart? pensji, podczas gdy Ukrai?cy jedn? pi?t?. Co ciekawe, Ukrainiec na ?wi?teczne wydatki musi pracowa? 4 dni, a Polak jeden dzie? d?u?ej.

 • Specjali?ci i menad?erowie w IT zarabiaj? ponad 10 tys. z? jeszcze przed trzydziestk?
  Specjali?ci i mened?erowie z obszaru IT to tzw. pupile rynku pracy - pracownicy z tej bran?y zarabiaj? najwi?cej ze wszystkich analizowanych w "Raporcie P?acowym Antal 2017". ?rednie wynagrodzenie oferowane im
  w 2017 roku wynios?o 12,6 tys z? brutto miesi?cznie i wzros?o o 16 proc. w
  porównaniu do ubieg?ego roku. Ponadto, w bran?y IT zarobki przekraczaj?ce 10 tys. z? osi?ga wiele osób jeszcze przed 30 rokiem ?ycia.

 • Firmy i kandydaci nie odnajduj? si? na rynku pracy
  Jak wynika z badania Work Service S.A. 1 na 6 Polaków zg?asza problemy z szukaniem pracy. To paradoks, bior?c pod uwag?, ?e równocze?nie ponad po?owa polskich firm deklaruje trudno?ci rekrutacyjne, a liczba wakatów w gospodarce ro?nie o ponad 37 proc. w ci?gu roku. Jak ocenia ekspert serwisu Kariera.pl, obecnie kluczowym problemem na rynku pracy jest brak odpowiedniej komunikacji na linii kandydat-pracodawca. Sytuacj? t? mog?yby poprawi? mi?dzy innymi jawne stawki wynagrodze? publikowane ju? na poziomie og?osze? o prac?, czego oczekuje 83 proc. pracowników.

 • Dodatkowe ?wier? etatu sp?dzamy w drodze do pracy!
  Badania pokazuj?, ?e co pi?ty pracuj?cy Polak, traci na dojazdy do pracy nawet do 40 godzin miesi?cznie. W tym czasie nie nadrabiamy zaleg?o?ci, nie odpisujemy na maile, najcz??ciej s?uchamy muzyki lub czytamy. W wi?kszo?ci ch?tnie wymieniliby?my godziny tracone w korkach na chwile z rodzin? lub pasje. Tak polscy pracownicy domagaj? si? od pracodawców troski o work-life-balance, który jest dzi? niezb?dny do efektywnego wykonywania pracy.

 • Specjali?ci i mened?erowie zarabiaj? ponad dwa razy wi?cej ni? przeci?tny pracownik
  ?rednie wynagrodzenie miesi?czne oferowane specjalistom i mened?erom
  w Polsce wynios?o w 2017 roku 11 662 z? brutto. Pensja proponowana
  kandydatom wzros?a a? o 14 proc. w porównaniu do ubieg?ego roku i jest
  2,5 razy wy?sza ni? przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie wg GUS w
  sektorze przedsi?biorstw w pa?dzierniku br. - wynika z "Raportu P?acowego Antal 2017".


Advertisement
 
All Rights Reserved © 2006-2011 ilawaonline.pl
budowanie domuPizzeria IіawaWeterynarz iіawaKurier Iіawa Praca w fm groupKwiaciarnia Iіawabiuro rachunkowe iіawa
katalog abix kantor iіawaBiuro projektowe iіawaukіadanie kostki iіawa Kasyno iіawa